Microsoft Silverlight 5.1.50907.0

Microsoft Silverlight 5.1.50907.0

Microsoft – 12,5MB – Freeware – Android Windows
ra khỏi 490 phiếu
Tiêu đề: Microsoft Silverlight 5.1.50907.0
Kích thước: 12,5MB
Yêu cầu:
  • Android
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 14/06/2017
Nhà phát hành: Microsoft
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Cài đặt

người sử dụng 161.635 UpdateStar có Microsoft Silverlight cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản